Till startsidan
Translate

Våra växthusgasutsläpp

På Kraftringen arbetar vi med att miljöanpassa vår produktion så mycket som möjligt och sedan år 2005 har vi lyckats minska de direkta koldioxidutsläppen från våra produktionsanläggningar (där vi producerar el och fjärrvärme) med 79 %. År 2005 släppte vi ut 131 603 ton koldioxid och 2014 har vi kommit ned till 27 674 ton. De mycket låga utsläppen för 2014 beror dels på ett ovanligt varmt år, dels på en medveten miljösatsning där vi hela tiden ersätter fossila bränslen (olja och gas) mot förnybara (pellets, briketter, returträ, skogsflis, bioolja samt halm).

I stapeldiagrammet ser du hur de direkta koldioxidutsläppen från våra produktionsanläggningar har minskat jämfört med år 2005. 

 

Våra totala växthusgasutsläpp – inte bara produktion

I de totala utsläppen räknas både de direkta och indirekta utsläppen från vår verksamhet in. Direkta utsläpp är utsläpp från anläggningar och fordon som vi äger och använder - till exempel produktion av fjärrvärme. Indirekta utsläpp är utsläpp från någon annans verksamhet vars tjänster eller produkter vi använder - ett exempel är transport av bränslen till våra fjärrvärmeanläggningar. Våra klimatberäkningar följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt standarden delas utsläppskällorna in i följande scopes med direkta och indirekta utsläpp:

Scope 1 är direkta utsläpp av koldioxid, lustgas och köldmedium från våra produktions- och reservkraftanläggningar samt fordon.

Scope 2 är indirekta utsläpp från el och värme som används i våra anläggningar och kontor samt förluster i våra elnät.

Scope 3 är begränsad till indirekta utsläpp från bränsletransporter och tjänsteresor.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]